Oferta

Oferta firmy

Biuro rachunkowe w Gorzowie – usługi:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość),
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i podatku VAT
- sporządzanie sprawozdania rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
- prowadzenie spraw kadrowo – płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
- zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
- rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
- sporządzanie deklaracji do Urzędów Skarbowych
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń podatkowych,
- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
- prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
- sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
- pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
- reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
- doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,
- doradztwo księgowe,
- kontakty z urzędami państwowymi.